Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Σαφάρι της εφορίας με στόχο πάνω από 100.000 ελέγχους

Το σχέδιο περιλαμβάνει ηλεκτρονικές κατασχέσεις λογαριασμών, ελέγχους σε θυρίδες, αλλά και όσους χρωστάνε εισφορές πάνω από 3 μήνες.
Στόχο για 103.380 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, εκ των οποίων οι 52.200 φορολογικοί, εντός του 2016, θέτει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Το σχέδιο στοχεύει στην απλοποίηση και στον εξορθολογισμό των διαδικασιών λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, καθώς και στην αυτοματοποίηση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, με στόχο τη σύλληψη της φοροδιαφυγής.
Στο μέτωπο των φορολογικών ελέγχων η ΓΓΔΕ προγραμματίζει:
Διενέργεια 400 ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.( Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων)
Βεβαίωση ποσού 900 εκατ. ευρώ από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Βεβαίωση τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS
Διενέργεια 600 ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π ( Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου)
Διενέργεια τουλάχιστον 20 ελέγχων με τη χρήση έμμεσων τεχνικών, από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Βεβαίωση ποσού 500 εκατ. ευρώ από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Διενέργεια 3.400 πλήρων ελέγχων από τις ΔΟΥ (πλην των Φ.Α.Ε.), με βεβαίωση τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ
Διενέργεια 300 πλήρων ελέγχων από τις Φ.Α.Ε., με βεβαίωση τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ
Διενέργεια 15.700 μερικών ελέγχων από τις ΔΟΥ (πλην των Φ.Α.Ε.), με βεβαίωση τουλάχιστον 1,3 δισ. ευρώ
Διενέργεια 1.600 μερικών ελέγχων από τις Φ.Α.Ε., με βεβαίωση τουλάχιστον 260 εκατ. ευρώ
Διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου από τις ΔΟΥ
Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΟΥ και εντοπισμός παραβάσεων τουλάχιστον στο 15% αυτών
Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός τριών μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας
Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων), ύψους άνω των 80 εκατ. ευρώ
Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 40% αυτών
Διενέργεια 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκ των οποίων 100 έρευνες αφορούν απάτη στο ΦΠΑ
Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί “φρέσκων” υποθέσεων (που αφορούν χρήσεις από το 2011 και μετά), σε ποσοστό 50% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και των ΔΟΥ
Επέκταση ηλεκτρονικών συναλλαγών και ελέγχων
Σε ό,τι αφορά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΓΓΔΕ προβλέπει την επέκταση του μητρώου τήρησης τραπεζικών λογαριασμών σε δανειακές συναλλαγές και χρηματιστηριακά προϊόντα, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Παράλληλα, ως τον Ιούνιο του 2017, προβλέπεται ότι θα συνδεθεί το μητρώο Taxis με το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να παρακολουθεί αυτόματα τα στοιχεία μεταβολών στο ληξιαρχείο. Επίσης, έως τον Ιούνιο του 2017, θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ, βασικοί τομείς της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων για το 2016 αναμένεται να αποτελέσουν:
– Η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός αξιόπιστου πλαισίου στοχοθεσίας των εισπράξεων έναντι των ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών. Ο καθορισμός είτε υψηλών (σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση) είτε χαμηλών στόχων έχει αποφευχθεί, καθόσον πλήττουν την αξιοπιστία της φορολογικής διοίκησης με τις προκαλούμενες αρνητικές συνέπειές τους.
– Η δημιουργία του προφίλ κάθε οφειλέτη με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες εντός και εκτός φορολογικής διοίκησης θα οδηγήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
– Η συνεχιζόμενη επέκταση και ολοκλήρωση διαφόρων αυτοματοποιημένων διαδικασιών (η ενσωμάτωση είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση, η επέκταση του ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, η ηλεκτρονική είσπραξη οφειλόμενων ποσών από πωλήσεις ειδών που εκποιούνται από τη Δ.Δ.Δ.Υ. και η διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα εκτός του υπ. Οικονομικών).
Αναλυτικά, οι στρατηγικοί στόχοι που θέτει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ είναι οι ακόλουθοι:
Στρατηγικός Στόχος 1: Μεγιστοποίηση Δημοσίων Εσόδων
1. Αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν από τις υπερεισπράξεις των ΔΟΥ. Αυτοματοποίηση διαδικασίας συμψηφισμού υπερεισπράξεων.
2. Επανεξέταση πλαισίου εφαρμογής μέτρων είσπραξης. Εξορθολογισμός νομικού πλαισίου λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Απλούστευση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής Taxisnet, της διαδικασίας έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και ενιαία αντιμετώπιση στις παρακρατήσεις για όλες τις ρυθμίσεις.
3. Επανεξέταση πλαισίου για άμεση απόδοση από τα τραπεζικά ιδρύματα των κατασχεθέντων χρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς οφειλετών. Επανεξέταση και μεταρρύθμιση του Κ.Ε.Δ.Ε.
4. Απλοποίηση της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών και σύνδεση των όρων της ρύθμισης με τη φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου, μέσω μεθόδων ανάλυσης κινδύνου. Εξέταση δυνατότητας παροχής προσωποποιημένων λύσεων ρύθμισης με αναφορά στους όρους της ρύθμισης (επιτόκιο, εξασφαλίσεις, κ.λπ.).
Στρατηγικός Στόχος 2: Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης
1. Διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
2. Εκστρατείες ενίσχυσης της φορολογικής συνείδησης
3. Επιβράβευση των φορολογουμένων που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, με παροχή κινήτρων
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
1. Επαναξιολόγηση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου των προς έλεγχο υποθέσεων
2. Στοχευμένοι έλεγχοι σε κατηγορίες επαγγελματιών και δημοσιοποίηση πρώτων αποτελεσμάτων, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της συμμόρφωσης
3. Παροχή κινήτρων για εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές
4. Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων ελέγχων ανά κλάδο δραστηριότητας
5. Συνεχής εκπαίδευση των ελεγκτών
6. Επέκταση της παροχής στοιχείων από τρίτους. Βελτίωση της διεθνούς συνδρομής στην παροχή πληροφοριών
7. Συνεργασία με Οικονομική Αστυνομία για τη διενέργεια ελέγχων
8. Μείωση των ελεγκτών ανά εποπτεία για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των διενεργούμενων ελέγχων
9. Επανεξέταση διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., (όπως πρόσθετα βιβλία, κλπ)
10. Τυποποίηση διαδικασιών ελέγχου και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από την κεντρική διοίκηση
11. Πλήρης πρόσβαση των ελεγκτών στο διαδίκτυο και σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα
12. Εξοπλισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών με μέσα προηγμένης τεχνολογίας
13. Διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε στοχευμένες κατηγορίες επαγγελματιών
Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και προστασία της δημόσιας υγείας 1. Αξιοποίηση στοιχείων του συστήματος εισροών-εκροών των πρατηρίων καυσίμων
2. Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης μεταφορικών μέσων πετρελαίου. GPS σε βυτιοφόρα και παρακολούθηση μεταβολών βάρους
3. Εντατικοί έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων
4. Ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)
5. Προμήθεια και χρήση καμερών κατά τις διαδικασίες ελέγχου και ανακρίσεων στα τελωνεία
6. Αποτελεσματικότερη στόχευση, μέσω της τροφοδότησης του risk analysis από τα τελωνεία
7. Εντατικοί έλεγχοι στις συνοριακές μεταφορές προς τη χώρα μας και διασταύρωση παραστατικών στοιχείων διακίνησης για τη διασφάλιση του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ και τη μείωση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής
8. Επανεξέταση του καθεστώτος λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (καθεστώς διημέρων)
9. Ενίσχυση τελωνειακών υπηρεσιών με μέσα δίωξης
Στρατηγικός Στόχος 4: Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Διοίκηση με σεβασμό στον πολίτη
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
1. Άμεση πλήρωση κενών θέσεων στην ιεραρχία των υπηρεσιών
2. Αύξηση προσωπικού τελωνείων, (σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ. θα έπρεπε να είναι 4.500)
3. Πρόσληψη έμπειρων νομικών στα τμήματα Δικαστικού των τελωνείων
4. Επανεξέταση του θεσμού των πιστοποιημένων ελεγκτών βεβαίωσης και είσπραξης
5. Πρόσληψη προσωπικού με εξειδικευμένα προσόντα και συνεχής εκπαίδευση
6. Αξιολόγηση του προσωπικού με επιστημονικά κριτήρια και αποτελεσματική αξιοποίησή του
7. Ανάπτυξη συστήματος επιβράβευσης του προσωπικού
8. Μεταβίβαση γνώσεων-εμπειριών στους νέους ελεγκτές με μικτά συνεργεία ελέγχου
9. Σύσταση Σχολής Επιμόρφωσης μόνο για τη Γ.Γ.Δ.Ε.
10. Σύνδεση αμοιβής με την παραγωγικότητα
11. Υποχρεωτική εναλλαγή θέσεων και ρόλων (job rotation)
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
1. Περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, στο πλαίσιο μείωσης της συναλλαγής με το κοινό
2. Τιμωρία της ηθικής αυτουργίας
3. Αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο/νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς
Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών
1. Σταθερό φορολογικό σύστημα. Απλοποίηση των φορολογικών διατάξεων
2. Επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών
3. Εξυπηρέτηση μέσω ραντεβού
4. Σύσταση γραφείου υποδοχής φορολογουμένων στις ΔΟΥ
5. Θέσπιση διαδικασιών για ηλεκτρονική επικοινωνία με φορολογούμενους
6. Περαιτέρω τυποποίηση των διαδικασιών, με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση των συναλλασσόμενων
Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών
1 Πρόσβαση όλων των υπηρεσιών σε κωδικοποιημένη βάση νομικών πληροφοριών
2 Εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. και πλήρης διαλειτουργικότητα
3 Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. με πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων
4 Απλοποίηση και περαιτέρω τυποποίηση των διαδικασιών με βάση πρότυπα ποιότητας
5 Επανεξέταση της λειτουργίας του Γραφείου Αυτοκινήτων και του Τμήματος Φορολογικής Συμμόρφωσης στις ΔΟΥ
6 Επανεξέταση του θεσμού των Γ.Ε.Φ.
7 Ψηφιοποίηση Αρχείων
8 Εναρμόνιση της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας
9 Επέκταση ηλεκτρονικών πληρωμών
10 Κωδικοποίηση και παροχή τυποποιημένων οδηγιών/διευκρινίσεων
12. Ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων εσωτερικής επικοινωνίας και πληροφόρησης (π.χ. τηλεδιάσκεψη, forum, δημιουργία νέου site.

ΣΥΡΙΖΑ | Ο Κουμουτσάκος πουλάει τρέλα για την υπόθεση Μαυρίκου


«Επιθυμία της διαπλοκής» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το αίτημα για πρόωρες εκλογές της ΝΔ, με ανακοίνωση που εξέδωσε, απαντώντας στις δηλώσεις του Κουμουτσάκου.
Παράλληλά, η Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με την επιβολή των capital controls, ως «φτηνό επικοινωνιακό κόλπο», ενώ επαναφέρει και την υπόθεση Μαυρίκου λέγοντας ότι ο κ. Κουμουτσάκος «πουλάει τρέλα, θεωρώντας πως ο λαός δεν μπορεί να διαβάσει τα τιμολόγια χιλιάδων ευρώ που έκοβαν οι ίδιοι στους εκβιαστές».
Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ…
«Το αίτημα της ΝΔ για εκλογές απαντά στις επιθυμίες της διαπλοκής και είναι άλλο ένα δείγμα της πολιτικής της γύμνιας και του στρατηγικού της αδιεξόδου. Δέσμια της διαπλοκής και των κυκλωμάτων της,  πιστή στη νεοφιλελεύθερη και ακροδεξιά ρητορεία, η αξιωματική αντιπολίτευση επιλέγει τα φτηνά επικοινωνιακά κόλπα, έναντι της πολιτικής πρότασης.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το αίτημα για  εξεταστική επιτροπή,  για το 7μηνο της σκληρής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, τότε που η ΝΔ προσπαθούσε να σκάψει το λάκκο κάτω από τα πόδια της κυβέρνησης, πέφτοντας τελικά η ίδια σε αυτόν στις εκλογές του Σεπτεμβρίου.
Για την υπόθεση Μαυρίκου, του υπαλλήλου της ΝΔ,  ο κ. Κουμουτσάκος πουλάει “τρέλα”, θεωρώντας μάλλον  ότι ο ελληνικός λαός τρώει κουτόχορτο και δεν μπορεί να διαβάσει τα τιμολόγια χιλιάδων ευρώ που έκοβαν οι ίδιοι στους εκβιαστές.
Τουλάχιστον ο κ. Κουμουτσάκος αποφάσισε να πάρει- έστω και κατόπιν εορτής- κάποιες αποστάσεις από τον κ. Παπασταύρου των αδήλωτων λογαριασμών και της οφσορ, δηλώνοντας τώρα ότι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για την υπόθεσή του.  Δεν μας εξηγεί βέβαια για ποιους λόγους όλο το προηγούμενο διάστημα η ΝΔ τον υπερασπιζόταν μετά βδελυγμίας και ο κ. Μητσοτάκης δεν τολμά να ψελλίσει ούτε το όνομά του κ. Παπασταύρου.
Τελικά, το «νέο» και «άφθαρτο» που ευαγγελιζόταν ο κ. Μητσοτάκης είναι βγαλμένο από τα πιο σκονισμένα μπαούλα της Δεξιάς».

Μπουφόν: Ακόμα και με τα διπλά χρήματα δεν φεύγω από την ΓιουβέντουςΤην πρόθεση του να συνεχίσει την καριέρα του και να μην αποσυρθεί εξέφρασε ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν σε ιταλικά ΜΜΕ.
«Παρότι δεν έχω το ίδιο πάθος με παλιά, που φυσιολογικά μειώνεται με τα χρόνια, εξακολουθώ να ευχαριστιέμαι το ποδόσφαιρο» τόνισε ο 38χρονος γκολκίπερ.
Για το αν θα έφευγε κάποια στιγμή από την Γιουβέντους, ο «Τζίτζι» ανέφερε: «Ακόμα και αν μου πρόσφεραν τα διπλάσια χρήματα από αυτά που παίρνω τώρα, θα έμενα στην Γιουβέντους. Το να είμαι κομμάτι της με κάνει περήφανο επειδή έχει μία αξία και δεν υπάρχουν πλέον πολλά πράγματα με αξίες στις μέρες μας».
Για το πότε σκέφτεται να αποσυρθεί ο Μπουφόν είπε: «Θέλω να παίζω μέχρι τα 40 μου και τότε μόνο θα νοιώθω ότι έκανα αρκετά. Αλλά πάντα με την φιλοδοξία να φτάσω στην κορυφή».
Όσον αφορά τις δύσκολες στιγμές που πέρασε με την κατάθλιψη, ο Ιταλός γκολκίπερ τόνισε: «Η κατάθλιψη μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Για μένα ωστόσο ήταν για ασήμαντο λόγο. Στα 26 μου συνειδητοποίησα ότι η ηλικία που ήμουν ανέμελος πέρασε και η μετάβαση στην ενηλικιότητα ήταν μονόδρομος. Ωστόσο, δεν ήθελα να πάρω χάπια επειδή δεν ήθελα να είμαι εξαρτημένος από τίποτα και από κανέναν. Προσπάθησα να βρω μία λύση μόνος μου, μιλώντας με κάποιους φίλους μου. Στο Euro 2004 ήμουν πολύ αγχωμένος επειδή ήθελα να κάνω ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το ματς τελείωσε 0-0, αλλά ήμουν χαρούμενος επειδή έλυσα το πρόβλημα μου».
Για τις διαφορές μεταξύ της εποχής που μεγάλωνε αυτός αλλά και την υπάρχουσα κατάσταση, ανέφερε: «Στις μέρες μου παίζαμε σε ομάδες και ήμασταν πιο κοινωνικοί. Αυτή την εποχή οι νέοι ασχολούνται όλη μέρα με τους υπολογιστές και τα Ipad και με την έννοια της δημιουργικότητας στο ποδόσφαιρο, η έμπνευση και το ταλέντο έχει φθαρεί».
Για τον Μανουέλ Νόιερ είπε: «Αυτά που κάνει ο Νόιερ, τα έκανα υπό τις οδηγίες του Μαλεζάνι στην Πάρμα, όταν κατακτήσαμε το Ουέφα, το κύπελλο και το Σούπερ καπ. Έπρεπε να παίζω πάρα πολύ με τα πόδια. Το πραγματικά καινούργιο το έφερε η Μπαρτσελόνα πριν από μία δεκαετία, στο οποίο έπρεπε ο τερματοφύλακας να συμμετέχει ενεργά στην κατοχή της μπάλας».
Τέλος, αναφέρθηκε και στις κριτικές που δέχονται οι Ιταλοί τερματοφύλακες και τόνισε: «Χάθηκε η ιταλική σχολή; Αν κάνεις 100 αποκρούσεις και ένα λάθος, την υπόλοιπη εβδομάδα όλοι θα ασχολούνται μόνο με το λάθος σου, κάτι που σε τρελαίνει. Ωστόσο, στις υπόλοιπες χώρες κάνουν λάθος χωρίς να γίνει τίποτα και αναπτύσσονται. Για εμάς όμως αν κάνεις ένα λάθος, την «έβαψες». Για εμάς που καταφέραμε να μείνουμε στην κορυφή είναι επειδή ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί ψυχολογικά».
Ο Μπουφόν αγωνίζεται από το 2001 στην Γιουβέντους, έχοντας κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Ιταλίας, πέντε κύπελλα καθώς και δύο φορές στις οποίες υπήρξε φιναλίστ.

«Γιατί το Grexit στο ποδόσφαιρο δεν τρομάζει τον Κοντονή»

«Γιατί το Grexit στο ποδόσφαιρο δεν τρομάζει τον Κοντονή»
Μετά τα σημερινά (σ.σ. χθεσινά) γίνεται απολύτως σαφές ότι ουδείς καίγεται για την αποφυγή του αποκλεισμού του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γίνεται σαφές ότι ο Σταύρος Κοντονής δεν τρομάζει ιδιαιτέρως στην ιδέα και είναι, ή νομίζει ότι είναι, έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη αυτής της κατάληξης στην υπόθεση που εκείνος χειρίζεται πολιτικά. Το αντιλαμβάνεσαι διαβάζοντας όσα δήλωσε μετά από τη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των FIFA&UEFA. Δεν δείχνει διάθεση να ελιχθεί διπλωματικά προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει τα όποια οφέλη είχε από αυτή τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των διεθνών συνομοσπονδιών, δηλαδή να επιτρέψει την ολοκλήρωση του Κυπέλλου. Και πετά το μπαλάκι στην ΕΠΟ, ζητώντας από εκείνη να κάνει αυτό που η διοίκησή της αρνείται με κάθε τρόπο να πράξει, δηλαδή να αυτοκαθαριστεί και να δηλώσει προς τις FIFA&UEFA ότι δεν υπάρχει κυβερνητική παραβίαση του αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου. Είναι πιο πιθανό να αντικαταστήσει η Παρί τον Πύργο του Αϊφελ με ένα άγαλμα του Ζλάταν, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
Γίνεται επίσης εξίσου σαφές ότι δεν ιδρώνει ούτε το αυτί του Γιώργου Γκιρτζίκη και αυτών που του λένε τι να κάνει. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ όχι απλώς δεν δείχνει ανεκτικότητα απέναντι στον Κοντονή αλλά επιδιώκει με τη στάση του το ακριβώς αντίθετο: εκμεταλλεύεται τη στάση των FIFA&UEFA προκειμένου, χρησιμοποιώντας τις συνομοσπονδίες ως μπαμπούλες, να επιβάλει στον Κοντονή μια σειρά από αιτήματα για αλλαγές και τροποποιήσεις στον νόμο. Συμπεριφέρεται σαν να μην τον νοιάζει αν τελικώς επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, ή σαν να νομίζει ότι ο Κοντονής θα γίνει Ορφανός και θα τα πάρει όλα πίσω όταν επιβληθεί η ποινή από την FIFA.
Εσύ κι εγώ όμως, δηλαδή οι Ελληνες, δεν έχουμε καμιά απαίτηση από τον εκλεγμένο των Ενώσεων και εκλεκτό του καθεστώτος. Δεν περιμένουμε από αυτόν να γίνει ξαφνικά ο πρόεδρος που θα πατάξει την διαφθορά στο ποδόσφαιρο και θα το καθαρίσει. Αυτή την απαίτηση οι Ελληνες την έχουμε, όσοι επιμένουμε να την έχουμε, από την κυβέρνηση, δηλαδή από αυτούς που πλειοψηφικά όλοι εμείς εκλέγουμε.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε μετά από αυτό το ραντεβού, ο Κοντονής είχε μια συνάντηση ιστορική. Αν οι ισχυρισμοί του ότι οι εκπρόσωποι των διεθνών συνομοσπονδιών του μίλησαν για ορισμό ξένων διαιτητών στους αγώνες αλλά και το ενδεχόμενο διακοπής του πρωταθλήματος προκειμένου να καθαρίσει το ποδόσφαιρο, ο Κοντονής έχει επιτύχει μια νίκη ιστορική. Αν πράγματι είναι έτσι, για ποιο λόγο ρισκάρει να πετάξει στα σκουπίδια όσα κέρδισε; Διότι αυτό κάνει όσο εμμένει στην διακοπή του Κυπέλλου. Γιατί επιδιώκει το GREXIT σε μια στιγμή που καταφέρνει να αναγκάσει τις FIFA&UEFA να αναγνωρίσουν τα ουσιαστικά προβλήματα του διεφθαρμένου και κακόφημου ελληνικού ποδοσφαίρου;
Δεν χρειάζεται να έχεις μελετήσει την πολιτική ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου για να αντιλαμβάνεσαι ότι η FIFA δεν μπορεί να κάνει πίσω σε μια απόφαση που έχει λάβει εδώ και 15 ημέρες και την έχει κοινοποιήσει σε όλο τον πλανήτη περί της τιμωρίας που θα επιβάλει στο ελληνικό ποδόσφαιρο αν δεν ολοκληρωθεί το Κύπελλο. Θα έβγαζε μόνη της τα μάτια της η FIFA αν δημιουργούσε τέτοιο “δεδικασμένο”. Γι’ αυτό και είναι δύσκολο να καταλάβεις την στρατηγική του υφυπουργού Αθλητισμού. Τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει;
Αν η επιδίωξή του είναι το GREXIT, τότε είναι υποχρέωσή του να μοιραστεί με τους Ελληνες το σχέδιό του, προκειμένου όλοι να αντιληφθούμε πώς θα ωφελήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο ο διεθνής αποκλεισμός του. Διότι, ελπίζω είναι σαφές σε όλους μας, ο αποκλεισμός θα έχει μόνο απολύτως καταστροφικές συνέπειες για το σύνολο της ελληνικής ποδοσφαιρικής κοινωνίας και την αγορά του ποδοσφαίρου. Δεν θα αποδεικνυόταν καταστροφικός μόνο αν πρόκειται για αναγκαίο κακό προκειμένου να καθαρίσει το ποδόσφαιρο. Ποιο ακριβώς όμως είναι το σχέδιο της κάθαρσης; Δηλαδή ποια είναι τα επόμενα βήματα; Και πώς θα συντελεστεί η κάθαρση και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρόνο και τόσο συμβατά με τις προδιαγραφές της FIFA ώστε να αρθεί η ποινή το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή μετά από μερικούς μήνες; Ποιος πιστεύει σήμερα ότι ο διεθνής αποκλεισμός είναι πανάκεια για τις βαριές αρρώστιες του ελληνικού ποδοσφαίρου; Ποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι το GREXIT χωρίς σχέδιο είναι η απόλυτη καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο θα παίζεται στο εξής μόνο για τους “1 ημίχρονο, 2 τελικό” λόγους και θα υπάρχει μόνο για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της μαύρης αγοράς;
Στο σημείο που βρίσκεται αυτό το μπρα-ντε-φερ του Σταύρου Κοντονή με τις FIFA&UEFA, εύχομαι στους Ελληνες που ασχολούνται επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο και σε αυτούς που το αγαπούν και το νοιάζονται να αποδειχθεί ότι ο Υπουργός ξέρει τι κάνει, δηλαδή ότι έχει σχέδιο. Διότι αν δεν έχει, θα γράψει ιστορία. Μαύρη. Διότι δεν θα κάψει μόνο το σήμερα, αλλά και το αύριο και το μεθαύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή θα κάψει και τις σημερινές και τις αυριανές γενιές. Αν δεν του το έχουν εξηγήσει, ζήτω που καήκαμε.

Μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ εξετάζει η κυβέρνηση


Το ενδεχόμενο μείωσης των τιμολογίων της ΔΕΗ εξετάζει η κυβέρνηση, εφόσον οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμείνουν τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα και περιοριστούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των καταναλωτών προς την επιχείρηση.
Σε δηλώσεις του σε σημερινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης ανήγγειλε επίσης την επέκταση της προμήθειας φυσικού αερίου σε σειρά νέων περιοχών, επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει συμβιβασμός στο θέμα των Σκουριών ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνουν άλλες ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα της ενέργειας πέρα από το πλαίσιο που προβλέπει η συμφωνία του Αυγούστου. Χαρακτήρισε εξάλλου πρωτόγνωρη από το 1974 την κατάσταση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, επειδή δίνει μάχη ενάντια στη διαπλοκή.
Για το θέμα των τιμολογίων του ηλεκτρικού, πέρα από το ανταγωνιστικό σκέλος που εξαρτάται από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών ο κ. Σκουρλέτης ανέφερε ότι έχει συγκροτηθεί επιτροπή που διερευνά τις δυνατότητες μειώσεων και στις λεγόμενες μονοπωλιακές χρεώσεις δηλαδή τις χρεώσεις για τα δίκτυα, το ΕΤΜΕΑΡ (ανανεώσιμες πηγές) και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Ειδικά για τις ΥΚΩ ο υπουργός τόνισε ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος μείωσης του κόστους είναι η προώθηση των διασυνδέσεων των νησιών και εγκάλεσε τις προηγούμενες ηγεσίες του υπουργείου που δεν προχώρησαν στη λεγόμενη «μικρή» (μέσω Πελοποννήσου) διασύνδεση της Κρήτης που θα οδηγήσει σε ορίζοντα τριετίας σε μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης του νησιού κατά 50%.
Απαντώντας σε ερωτήσεις αναφορικά με το ενδεχόμενο αύξησης της φορολογίας στο φυσικό αέριο ο υπουργός αφού σημείωσε ότι η σχετική διαπραγμάτευση δεν δίνεται από το υπουργείο Ενέργειας, τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση οι τιμές του καυσίμου θα είναι χαμηλότερες από πέρυσι και ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να κλείσει η διαπραγμάτευση προκειμένου να απελευθερωθούν επενδυτικές δυνάμεις. Σημείωσε, δε, ότι η μείωση των τιμών είναι σημαντικά μεγαλύτερη στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία (24% σε σχέση με πέρυσι) από ότι στην Αττική (11%) και απέρριψε τα σενάρια για μεγάλες αυξήσεις στα τέλη μεταφοράς του φυσικού αερίου.
Αναφορικά με τη χρήση του φυσικού αερίου ανήγγειλε επέκταση του δικτύου σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Κιλκίς, Κατερίνη, Λαμία, Θήβα και Χαλκίδα καθώς και σε Πάτρα, Βέροια, Ορεστιάδα, Άμφισσα, Λειβαδιά και Καρπενήσι σε υγροποιημένη μορφή.
Για το θέμα των Σκουριών ο κ. Σκουρλέτης τόνισε ότι δεν υπάρχει η παραμικρή μετακίνηση στη στάση της κυβέρνησης υπέρ της νομιμότητας, του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας του περιβάλλοντος. «Υπάρχουν, πρόσθεσε, και πολιτικά ζητήματα με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Για να προχωρήσει μια τόσο μεγάλη επένδυση πέρα από τις τρεις προϋποθέσεις χρειάζεται να εξασφαλίζει κοινωνική ειρήνη και αποδοχή. Θα έβλεπα λοιπόν ως προοπτική για να ξεπεραστούν τα προβλήματα έναν αναγκαίο συμβιβασμό που πρέπει να έχει το στοιχείο της καλής διάθεσης και η κάθε πλευρά να αναγνωρίζει στην άλλη ότι κάνει ένα βήμα πίσω. Το υπουργείο μπορεί να συμβάλει αλλά δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας γύρω από τις σταθερές αρχές αντιμετώπισης της επένδυσης. Δόθηκαν άδειες που πληρούσαν τα κριτήρια, υπάρχουν άλλες πιο σημαντικές που εκκρεμούν». Τόνισε επίσης ότι ο συμβιβασμός πρέπει να επέλθει μεταξύ της εταιρίας και της τοπικής κοινωνίας.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις ο υπουργός ανέφερε ότι δεν θα γίνει ούτε μια επιπλέον αυτών που έχουν συμφωνηθεί, είτε οι μετοχές έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ είστε όχι. «Το ΤΑΙΠΕΔ δεν χαράσσει πολιτική, είναι μάνατζερ που κινείται με βάση τις εντολές και το σχέδιο της κυβέρνησης», ανέφερε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι τα «πακέτα» μετοχών της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ και της ΔΕΠΑ θα περάσουν στο νέο ταμείο που θα συγκροτηθεί, στον πυλώνα της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας καθώς δεν είναι στο σχεδιασμό η ιδιωτικοποίησή τους. Και για τον ΑΔΜΗΕ επανέλαβε ότι η λύση που έχει συμφωνηθεί διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της επιχείρησης.
Ο υπουργός ανακοίνωσε τέλος ότι υπεγράφη σήμερα η περιβαλλοντική αδειοδότηση για το γήπεδο της ΑΕΚ καθώς και ότι εξετάζεται η μεταφορά των υπηρεσιών του υπουργείου στο κτίριο Κεράνη από κοινού με το υπουργείο Οικονομικών.

Πώς δολοφονούσε τους ασθενείς η νοσοκόμα στην Ιταλία


Με μεγάλες δόσεις ηπαρίνης, μιας γνωστής αντιπηκτικής ουσίας, δολοφόνησε 13 ασθενείς της η νοσοκόμα της περιοχής Πιομπίνο της κεντρικής Ιταλίας, η οποία συνελήφθη χθες το βράδυ από του καραμπινιέρους.
Η γυναίκα, όπως έκαναν γνωστό οι καραμπινιέροι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, είναι 55 ετών, ονομάζεται Φάουστα Μπονίνο, είναι παντρεμένη και έχει δυο παιδιά. Από το 1995 εργαζόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Πιομπίνο και από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι έπασχε από κατάθλιψη και έκανε χρήση μεγάλων ποσοστήτων οινοπνευματωδών και ψυχοφαρμάκων.
Τα θύματά της ήταν ηλικίας από 61 ως 88 ετών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται ένας άνδρας ο οποίος είχε υποβληθεί σε επέμβαση για τοποθέτηση τεχνητής κεφαλής μηριαίου οστού και επρόκειτο να πάρει σύντομα εξιτήριο. Ξαφνικά όμως υπέστη σοβαρή αιμορραγία, η οποία και τον οδήγησε στον θάνατο. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας έδειξαν ότι έχασε τη ζωή του εξαιτίας μαζικής δόσης ηπαρίνης η οποία του χορηγήθηκε από τη νοσοκόμα-δολοφόνο.
«Τα στοιχεία που προέκυψαν είναι φοβερά, ανατριχιαστικά. Ευχαριστώ ειλικρινά τους καραμπινιέρους για την άμεση κινητοποίησή τους», δήλωσε η ιταλίδα υπουργός Υγείας Μπεατρίτσε Λορεντσίν.

Στη Βουλή η πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τα δάνεια σε κόμματα και ΜΜΕΚατατέθηκε πριν λίγη ώρα στη Βουλή, η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τον έλεγχο των τραπεζικών δανείων προς κόμματα και ΜΜΕ, που είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συζήτηση της Τρίτης.
Την πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας» κατέθεσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόταση που κατέθεσαν τα δύο κόμματα…

Πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης  από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.
(κατ’ αρθρ. 68 παρ.2 του Συντάγματος και 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής)
Τα τελευταία 6 χρόνια η χώρα βρίσκεται στη δίνη επιβολής μέτρων λιτότητας, μέσω των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής των Μνημονίων που υπεγράφησαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και που είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την απώλεια του 25% του ΑΕΠ, την εκτόξευση της ανεργίας, ιδίως στους νέους, την καταρράκωση των εργασιακών δικαιωμάτων, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους και τελικά την υπονόμευση της ζωής και της αξιοπρέπειας της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Ένας από τους λόγους που η ελληνική οικονομία βρέθηκε στη δίνη της κρίσης και της λιτότητας ήταν και η ανορθολογική λειτουργία και η συνολική διαχείριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, και συγκεκριμένα ο επί σειρά ετών άκριτος δανεισμός.
Την ώρα που η οικονομία κατέρρεε και το τραπεζικό σύστημα κλονιζόταν, πολιτικά κόμματα συνέχιζαν να δανειοδοτούνται με ανύπαρκτες ή εικοτολογικές εξασφαλίσεις των μελλοντικών κρατικών τους επιχορηγήσεων, που, ως γνωστόν, εξαρτώνται από τα μελλοντικά εκλογικά ποσοστά τους.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα που δεν διαψεύσθηκαν ούτε κατά την πρόσφατη προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, τα χρέη της ΝΔ φαίνεται να φτάνουν σήμερα το ποσό των 210 εκ Ευρώ, από τα οποία τα 197 εκ αφορούν δάνεια με εξασφάλιση την μελλοντική κρατική χρηματοδότηση. Το ίδιο όμως ισχύει και για τα δάνεια που έχει λάβει το ΠΑΣΟΚ που υπολογίζεται ότι το 2013 έφταναν τα 111 εκ ΕΥΡΩ.
Παράλληλα, εξίσου αμφίβολης εξασφάλισης, τραπεζικά δάνεια χορηγήθηκαν και σε εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παρά την κρίση, δάνεια με αναντίστοιχα ποσά εξασφαλίσεων, με ιδιαιτέρως χαμηλά επιτόκια, με προσημειώσεις ακινήτων αμφίβολης εμπορευσιμότητας, συνέχισαν να χορηγούνται.
Έτσι, οι τράπεζες ‘’τάιζαν’’ με δάνεια ΜΜΕ και κόμματα, τα κόμματα υποστήριζαν τις τράπεζες με λογής εξυπηρετήσεις και τα ΜΜΕ φρόντιζαν και φροντίζουν για την υποστήριξη του συστήματος εξουσίας που τα τρέφει.
Είναι συνεπώς επιτακτική ανάγκη να διερευνηθούν εξαντλητικά οι δανειακές συμβάσεις που συνήψαν οι Τράπεζες με τα πολιτικά κόμματα, αλλά και με τα ΜΜΕ και ειδικά τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Διότι ο ελληνικός λαός περιμένει συγκεκριμένες απαντήσεις. Περιμένει να μάθει ποιοι ευθύνονται για τον φαύλο κύκλο.
Για τους λόγους αυτούς οι υπογράφουσες και υπογράφοντες βουλευτές προτείνουμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 68 παρ. 2 του Συντάγματος και 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής προκειμένου να διερευνηθεί το ειδικό ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος για τη δανειοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης και ειδικότερα:
Το περιεχόμενο των δανειακών συμβάσεων, το ύψος, τους όρους και το σκοπό δανειοδότησης ή αναχρηματοδότησης παλαιοτέρων δανείων.
Την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών σε σχέση με τους κανονισμούς πιστοδοτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Τις εμπράγματες εξασφαλίσεις και άλλες εγγυήσεις για τις εν λόγω δανειοδοτήσεις.
Το σημερινό ύψος των δανείων αυτών, καθώς και τη σημερινή πορεία εξυπηρέτησής τους.
Και τέλος, σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης των δανείων, τυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων, αλλά και ενδεχόμενες δικαστικές ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά και αναζήτησης πιθανών ποινικών ευθυνών, εις βάρος όσων δανειοδοτήθηκαν και δανειοδότησαν.

Τα Ζώδια σήμερα 31/3/2016 Ημερήσιες Προβλέψεις για όλα τα ΖώδιαΗμερήσιες Προβλέψεις για όλα τα Ζώδια σήμερα 31/3/2016
ΚΡΙΟΣ
Γενικά
Η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό σε καλεί να πρωτοτυπήσεις… ακόμη περισσότερο και να «κυνηγήσεις» την έκπληξη, αφού σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να είσαι εσύ το «θύμα» απρόβλεπτων καταστάσεων. Παράλληλα, η Σελήνη στον Αιγόκερω θα σου δώσει την ευκαιρία να ηγηθείς σε μια σημαντική υπόθεση, αναδεικνύοντας τα προσόντα σου.
Ερωτικά
Αρκετά είναι αυτά που γίνονται στο παρασκήνιο αλλά αυτήν την φορά είναι για το.. καλό σου! Ίσως μάλιστα μια κρυφή διαμεσολάβηση να σε φέρει πολύ πιο κοντά με ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει.
ΤΑΥΡΟΣ
Γενικά
Η Σελήνη στον Αιγόκερω εγείρει περισσότερες απαιτήσεις σχετικά με επικοινωνιακές αναγκαιότητες που πρέπει να εκπληρωθούν, οπότε μην περιμένεις η μέρα σου να εξελιχθεί… ήρεμα κι απλά. Ίσως μάλιστα να προκύψουν και κάποια συμβάντα που θα σε ξενίσουν ή θα σε σοκάρουν. Επιπλέον, ο Ερμής στον Κριό μπορεί να συμβάλλει στην αποκάλυψη ενός μυστικού.
Ερωτικά
Η διεύρυνση του κοινωνικού σου κύκλου είναι το πρώτο βήμα για να μεγαλώσεις το «target group» των υποψηφίων, αυτήν την φορά μάλιστα μπορεί να έρθεις σε επαφή με αξιοσημείωτους ανθρώπους που θα σε γοητεύσουν και θα τους γοητεύσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ
Γενικά
Η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό είναι βέβαια ένα «δίκοπο μαχαίρι», αφού από την μία πλευρά μπορεί να αναδείξει την ικανότητα σου να επιβάλλεις την τάξη στο «χάος», από την άλλη όμως είναι το ίδιο πιθανό να σε παρασύρει σε προκλήσεις ή ακρότητες αν γύρω σου επικρατεί… ηρεμία! Παράλληλα, η Σελήνη στον Αιγόκερω σε καλεί να ασχοληθείς περισσότερο με τα οικονομικά σου.
Ερωτικά
Αν ενδιαφέρεσαι για κάτι νέο έχεις σίγουρα το πλεονέκτημα και δεν αποκλείεται να συναντήσεις ένα πρόσωπο που σου ταιριάζει. Αν πάλι είσαι ήδη σε μια σχέση, μπορείς να την ενδυναμώσεις με μια κοινή παρουσία σε κάποια εκδήλωση.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Γενικά
Η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό μπορεί να σπείρει στο διάβα σου ακατανόητες συμπεριφορές και απρόβλεπτα περιστατικά κι αν δεν επιδείξεις την απαιτούμενη «ελαστικότητα», κινδυνεύεις να αναλωθείς σε λεκτικές προστριβές που θα σε… πληγώσουν! Επιπλέον, η Σελήνη στον Αιγόκερω σου επισημαίνει ότι τουλάχιστον για σήμερα είναι οι άλλοι που «κάνουν παιχνίδι» στην ζωή σου.
Ερωτικά
Κάποιος/α δείχνει μια εμφανή προτίμηση προς το πρόσωπο σου, φαίνεται όμως ότι οι αφετηρίες του/της δεν είναι τόσο συναισθηματικές όσο κοινωνικές, σε θεωρεί δηλαδή το κατάλληλο πρόσωπο για «επίδειξη»!
ΛΕΩΝ
Γενικά
Η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό δημιουργεί ένα κλίμα αρκετά συμβατό με την ανάγκη σου να ξεχωρίζεις και σίγουρα θα έχεις τις ευκαιρίες σου για να αναδείξεις την μοναδικότητα σου, έστω κι αν αυτή εκφραστεί με μια δόση… σνομπισμού! Παράλληλα όμως η Σελήνη στον Αιγόκερω σε καλεί να μην παραβλέψεις θέματα που σχετίζονται με την υγεία ή την διατροφή σου.
Ερωτικά
Σήμερα ίσως ενοχληθείς από την δημοσιοποίηση κάποιων «προσωπικών δεδομένων» σου, τελικά όμως όλη αυτή η «κινητικότητα» μπορεί να σε ευνοήσει φέρνοντας… πολύ κοντά σου μια «διακεκριμένη» προσωπικότητα!
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Γενικά
Η Σελήνη στον Αιγόκερω σε κάνει πιο δημιουργικό/η κι έχεις μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να εξασκηθείς στο «παίζω και μαθαίνω». Επιπλέον, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να περάσεις όμορφα κοντά σε αγαπημένα σου πρόσωπα. Παράλληλα όμως η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό μπορεί να προκαλέσει μια απρόβλεπτη εξέλιξη στα οικονομικά σου.
Ερωτικά
Φαίνεται πως η πειραματική σου διάθεση είναι μάλλον αυξημένη, κάτι που αναπόφευκτα διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές σου. Κι εδώ τα καλά νέα είναι ότι μπορεί να σου γίνει μια «επίσημη» πρόταση που δεν την λες και… αδιάφορη!
ΖΥΓΟΣ
Γενικά
Οι ισορροπίες αλλάζουν… ταχύτατα! Η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό σε καλεί να κινηθείς έξω από τα καθιερωμένα, επιλέγοντας, αν χρειαστεί, να συνεργαστείς με ένα πρόσωπο που μέχρι χθες φάνταζε ανταγωνιστικό απέναντι σου. Αντίθετα όμως είναι πιθανό να προκύψουν «θέματα» σε μια τρέχουσα συνεργασία σου, ίσως μάλιστα να αιφνιδιαστείς από κάποιες εξελίξεις.
Ερωτικά
Αν είσαι μόνος/η, το πιθανότερο είναι να βρεις τον άνθρωπο σου και μάλιστα εκεί που δεν το περιμένεις. Αν όμως είσαι ήδη σε μια σχέση,
μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι σου αξίζει κάτι καλύτερο και να το… πάρεις!
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Γενικά
Η Σελήνη στον Αιγόκερω σε καλεί να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου και να συλλέξεις πληροφορίες για μια υπόθεση που σε απασχολεί. Φρόντισε ωστόσο να αξιολογήσεις τις προτεραιότητες σου, ώστε να μην αναλωθείς σε… κουτσομπολιά! Παράλληλα, η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό μπορεί να συμβάλλει σε κάποιες αλλαγές στο εργασιακό σου πλαίσιο.
Ερωτικά
Αν παρ’ ελπίδα θεωρούσες ότι κάποια πράγματα θα έμεναν για πάντα κρυφά μάλλον ήρθε η ώρα να… διαψευστείς! Παράλληλα όμως δεν αποκλείεται να αποκτήσεις άμεση πρόσβαση στα «ενδότερα» ενός αριστοκρατικού κύκλου.
ΤΟΞΟΤΗΣ
Γενικά
Η Σελήνη στον Αιγόκερω σε καλεί να επικεντρωθείς στην όσο το δυνατόν ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών σου, αποφεύγοντας αχρείαστες αγορές και δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνα που πρέπει να γίνουν. Από την άλλη πλευρά, η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό προάγει την πρωτοτυπία και την διαφορετικότητα σου, επιφέροντας λαμπρά αποτελέσματα.
Ερωτικά
Η συμμετοχή σου σε μια κοινωνική εκδήλωση μπορεί να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις κι εδώ βέβαια θα «μετρήσει» πολύ το κατά πόσον έχεις ήδη κάποια δέσμευση. Είπαμε… ελευθερία, όχι αναρχία!
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Γενικά
Η Σελήνη στο ζώδιο σου σε καλεί να ξεδιπλώσεις τα προσόντα σου, ώστε να βάλεις έγκαιρα σε τάξη, οτιδήποτε πάει να… ξεφύγει από τα μέτρα σου. Κι είναι βέβαιο ότι σε σχέση με την δουλειά και τις κοινωνικές προτεραιότητες σου μπορεί να έχεις ικανοποιητικά αποτελέσματα, αντίθετα όμως σε αυτήν την φάση οι σχέσεις με τους οικείους σου είναι και η «αχίλλειος πτέρνα» σου!
Ερωτικά
Η συμμετοχή σου σε μια κοινωνική εκδήλωση μπορεί να σε αφήσει απόλυτα ικανοποιημένο/η, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή στην προσωπική σου ζωή. Επιπλέον μπορεί να λάβεις μια… άκρως ενδιαφέρουσα είδηση!
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Γενικά
Η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό «βγάζει στην φόρα» τα ιδιαίτερα ταλέντα σου αλλά και τις… παραξενιές σου, σε κάθε περίπτωση όμως θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις πρόσβαση σε πρόσωπα ή κύκλους που γενικά θεωρούνται δύσκολοι στην προσέγγιση τους. Αντίθετα, πρόσεξε μήπως πάρεις «ελαφρά» μια θεωρητικά εύκολη υπόθεση, που τελικά μπορεί να εξελιχθεί σε… βραχνά!
Ερωτικά
Φαίνεται πως δεν θες και πολύ για να… προκαλέσεις την τύχη σου, κάτι που μπορεί να έχει θετικές συνέπειες αν είσαι μόνος/η αλλά και να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην περίπτωση που είσαι ήδη σε μια σχέση.
ΙΧΘYΕΣ
Γενικά
Η Σελήνη στον Αιγόκερω σε ωθεί να γίνεις πιο κοινωνικός/η και απ’ ότι φαίνεται θα «μαζέψεις» πολλά πλεονεκτήματα από αυτό το άνοιγμα. Φρόντισε μόνον να μην αναλωθείς σε ανούσιες υποθέσεις που αφορούν κυρίως σε φίλους ή φίλες ή γενικότερα στις ζωές των… άλλων! Παράλληλα, η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό μπορεί να σου φέρει ένα απρόβλεπτο έσοδο ή δώρο.
Ερωτικά
Το ότι αυτήν την περίοδο έχεις «το κοκαλάκι της νυχτερίδας» δεν είναι διόλου «της φαντασίας σου». Αν λοιπόν ενδιαφέρεσαι να βελτιώσεις ακόμη περισσότερο τις συνθήκες στην προσωπική σου ζωή, «πες το και θα γίνει»!

7 αναπάντεχα σημεία που μπορείς να τον αγγίξεις και να τον… ξετρελάνεις7 αναπάντεχα σημεία που μπορείς να τον αγγίξεις και να τον… ξετρελάνεις

Επικρατεί η άποψη, λανθασμένα αν μας ρωτάς, ότι το σώμα της γυναίκας προσφέρεται για περισσότερη εξερεύνηση, μιας και κρύβει πολύ περισσότερες εκπλήξεις σε σχέση με αυτό του άντρα.
Και η αλήθεια είναι, ότι όντως αυτός που έχει τον ρόλο του εξερευνητή, σχεδόν πάντα, είναι ο καλός σου, με σένα να είσαι συνήθως αραχτή και να περιμένεις την… ολοκλήρωση. Δυστυχώς όμως τεμπέλα φίλη μου, ήρθε η ώρα να σε ξενερώσουμε και να σου αποκαλύψουμε, ότι το αντρικό κορμί είναι εξίσου ενδιαφέρον με το γυναικείο, και κρύβει αρκετές και πιπεράτες εκπλήξεις. Στάματα να έχεις παρωπίδες και να ασχολείσαι μόνο με το πέος του. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα σημεία τα οποία μπορείς να εκμεταλλευτείς και να περιποιηθείς, με εξίσου εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το μυστικό είναι στον τρόπο που θα κάνεις το καθετί. Και μάντεψε: Στον δείχνουμε εμείς!
1. H βάση του λαιμού: Έλα πες, δεν το είχες σκεφτεί ποτέ έτσι; Το ξέρουμε μικρή και αθώα φίλη μας γι’ αυτό και σε ενημερώνουμε. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το συγκεκριμένο σημείο είναι αρκετά ευαίσθητο μιας και κάθε φορά που διεγείρεται αυξάνει την πίεση και την κυκλοφορία του αίματος. Οπότε, την επόμενη φορά, ως προκαταρκτικό μπορείς να αφήσεις την πεπατημένη και να προτιμήσεις κάτι πιο… εναλλακτικό.
2. Tα χείλη του: Νομίζεις ότι μόνο εμείς οι γυναίκες είμαστε φαν του φιλιού και γενικά των πιο τρυφερών κινήσεων; Μέγα λάθος. Τα χείλη των αγοριών είναι αρκετά ευαίσθητα, κάτι που σημαίνει ότι τα φιλιά δεν είναι όσο δυσβάσταχτα και βαρετά όσο νομίζεις. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τους ειδικούς, το συγκεκριμένο σημείο είναι από τις πιο ευαίσθητες μεμβράνες του σώματός του.
3. Kαι πήγαινε λίγο πιο χαμηλά: Και ήρθε η ώρα να αφήσεις τα πάνω μέρη του σώματος και να μετακινηθείς, νωχελικά πάντα μη χάνεις και το στιλ σου, προς τα κάτω. Ήξερες εσύ ότι η μεμβράνη γύρω από τους όρχεις του είναι από τα πιο ευαίσθητα σημεία του αντρικού σώματος; Ήρθε η ώρα λοιπόν να τους φερθείς κι εσύ αναλόγως. Προσοχή όμως στις κινήσεις γιατί διαφορετικά τον βλέπουμε ημιλιπόθυμο σε μια γωνιά!
4. To εσωτερικό των μηρών: Εμ τι νόμιζες; Ότι μόνο σε σένα αρέσουν τα αγγίγματα σε εκείνο το σημείο; Σε πληροφορούμε, ότι όσο διεγείρουν εσένα, άλλο τόσο διεγείρουν και εκείνον. Δώσε ένα απαλό χάδι για αρχή και στη συνέχεια αργά αργά και νωχελικά πλησίασε προς το… σημείο 0 χωρίς όμως να ασχολείσαι με αυτό. Να είσαι σίγουρη ότι θα ξετρελαθεί!
5. Αυτό το ήξερες; Νομίζεις ότι οι άντρες έχουν τις θηλές τους για… διακόσμηση; Μάλλον όχι. Εντάξει, δε λέμε ότι είναι τόσο ευαίσθητες όσο οι δικές μας, αλλά αν τους φερθείς σωστά, με λεπτότητα και φροντίδα, σίγουρα δε θα δυσανασχετήσει. Μη σου πούμε και το αντίθετο ακριβώς.
6. Η κοιλιά: Ξέρεις ακριβώς εκεί που οι περισσότεροι άντρες μεγαλώνουν… τρίχωμα! Ακριβώς κάτω από τον αφαλό, ναι εκεί, είναι ιδιαιτέρως ερωτογενής ζώνη οπότε αυτό που έχεις να κάνεις, είναι να αρχίσεις τα παιχνιδιάρικα κυκλάκια με τα δάχτυλά σου ή να κάνεις τις γνωστές πλεξούδες με τις τρίχες του! Όσο αστείο κι αν σου φαίνεται-είναι-εκείνος θα το λατρέψει. 
7. Και ολοκληρώνουμε με ένα σημείο… έκπληξη! Ήξερες εσύ ότι τα αυτιά του άντρα είναι υπερευαίσθητα και αρκετά για να τον διεγείρουν σε… διάφορα σημεία του σώματός του; Ε στο λέμε τώρα εμείς. Ξεκίνα με κάτι απλό, χρησιμοποιώντας δηλαδή μόνο τη γλώσσα σου και στη συνέχεια βάλε στο παιχνίδι και λίγο δόντι, με προσοχή όμως. Μην τον ακρωτηριάσουμε τον άνθρωπο!

Επιμένει για εκλογές η ΝΔΕπαναφέρει το θέμα της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες η ΝΔ, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στην οικονομία, στο προσφυγικό αλλά και για τη στάση της απέναντι στη Δικαιοσύνη. Ο εκπρόσωπος του κόμματος Γιώργος Κουμουτσάκος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τόνισε πως «η απόπειρα αποπροσανατολισμού του κ. Τσίπρα στη Βουλή απέτυχε» και πως ο ίδιος υπέστη ήττα. Σύμφωνα με τον κ. Κουμουτσάκο «το αίτημα για εκλογές είναι αίτημα της κοινωνίας και πράξη πολιτικής ευθύνης της ΝΔ, σκοπός μας είναι να σταματήσει η κατάρρευση της χώρας. Η Ελλάδα είναι ακυβέρνητη και αυτό πρέπει σήμερα να σταματήσει» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, αγνοώντας τότε τη δημοκρατική αρχή και λέγοντας πως η τότε κυβέρνηση θα πέσει στους δρόμους.
AdTech Ad

Μια κυβέρνηση απόλυτα γατζωμένη στην εξουσία

«Έχει καμία σχέση η απόλυτη ανευθυνότητα εκείνων των λόγων με τη στάση της ΝΔ;» διερωτήθηκε ο κ. Κουμουτσάκος, τονίζοντας πως όταν καταρρέει το σπίτι δεν μπορείς να λες να καταρρεύσει στα χέρια των άλλων. «Ζητάμε εκλογές γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κυβερνήσει. Θέση μας σταθερή είναι ότι η χώρα είναι ακυβέρνητη που παράγει εικόνες τριτοκοσμικής χώρας» τόνισε, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το αν τελικά η ΝΔ θα καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης είπε πως η αντιπολίτευση κρίνει τα δεδομένα κάθε φορά.
«Δείτε τι γίνεται στον Πειραιά, στο Ελληνικό, στην Ειδομένη. Δείτε την οικονομία και ποια είναι η προοπτική της. Η χώρα παράγει εικόνες τριτοκοσμικής χώρας. Η κατάσταση της Ελλάδας είναι τραγική. Αξιολογούμε τη θέση που θα πάρουμε. Αυτή είναι μια κυβέρνηση απόλυτα γατζωμένη στην εξουσία. Είδατε τον υπουργό Αμυνας πως οδηγήθηκε στα όρια του αυτοεξεφτελισμού για να παραμείνει στη θέση του. Το καλό για τη χώρα είναι αυτή η κυβέρνηση να φύγει» είπε ο κ. Κουμουστάκος.

Εμμένει η Νέα Δημοκρατία και στην υπόθεση Μαυρίκου

Όσον αφορά τη χθεσινή παρουσίαση από τη ΝΔ συμφωνίας της ΕΡΤ με τον κ. Μαυρίκο, ο κ. Κουμουστάκος τόνισε πως το Μαξίμου είναι έκθετο καθώς, όπως είπε, «η διορισμένη διοίκηση από το Μαξίμου της ΕΡΤ υπέγραφε 4 μέρες πριν τη σύλληψη του σύμβαση με τον Μαυρίκο».
Κληθείς να σχολιάσει τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή για τον Σταύρο Παπασταύρου, ο εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε πως «η δικαιοσύνη αποφαίνεται για ενόχους και αθώους και όχι ο κ. Τσίπρας».
Επανέλαβε το αίτημα της ΝΔ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα εξετάσει τι συνέβη την περίοδο διακυβέρνησης Βαρουφάκη-Τσίπρα, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «ακατανόητες διαπραγματευτικές ενέργειες και παραλείψεις που οδήγησαν σε μνημόνιο και κατάρρευση της οικονομίας».

Έκθετη η κυβέρνηση αν αρνηθεί εξεταστική για το τρίτο μνημόνιο

Ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε πως η αρνητική απάντηση στην πρότασή της ΝΔ για εξεταστική επιτροπή αφήνει έκθετη την κυβέρνηση σε κυρίαρχα ερωτήματα του ελληνικού λαού όπως το ποιος σχεδίαζε κατάληψη του νομισματικοποίου, το αν υπήρχε δεύτερο σχέδιο για δραχμή και το αν τελικά τα γνώριζε αυτά ο Πρωθυπουργός. Όσον αφορά το αίτημα του κ. Τσίπρα για εξεταστική, ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε πως όταν κατατεθεί θα τη διαβάσουν και θα δουν πως θα κινηθούν.
Όσον αφορά τις καταγγελίες του κ. Μητσοτάκη για σχέση ενός εκ των κατηγορουμένων για εκβιασμούς με τον κ. Τσίπρα, ο εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε πως η φράση «συνεργάτης σας» αφορούσε συνολικά κυβερνητικά στελέχη, επισημαίνοντας πως μεταξύ άλλων ο κατηγορούμενος ήταν ένας από τους συνεργάτες ιστοσελίδας που εκφράζει σταθερά θέσεις της κυβέρνησης και του κ. Τσίπρα.

Δεν χρειάζεται ο Μπαλτάκος, υπάρχει ήδη η Χρυσή Αυγή

Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κ. Μπαλτάκο, ο εκπρόσωπος Τύπου τόνισε πως η ΝΔ απευθύνεται στο σύνολο όλων των Ελλήνων και καλύπτει όλον τον χώρο, από το κέντρο μέχρι τη δεξιά. «Θα καταβάλουν μεγάλο κόπο για κάτι που ήδη υπάρχει. Ας απευθυνθούν σε αυτό» τόνισε, διευκρινίζοντας πως μιλά για τη “Χρυσή Αυγή”.
Τέλος κληθείς να σχολιάσει τα επεισόδια στον Πειραιά ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε πως το κράτος θα πρέπει να είναι “παρών”, κάτι που δεν συμβαίνει. «Είναι βέβαιο ότι η πολιτεία πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της πλην της βίας. Πρέπει να ρυθμιστεί νομικά η σημερινή εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στη διαχείριση του προσφυγικού» ανέφερε.

Γεροβασίλη | Εκλογές επιθυμούν όσοι δε θέλουν τη θωράκιση της διαφάνειαςΑπαντώντας στο αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για παραίτηση Τσίπρα και εκλογές, η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη τόνισε ότι «οι μόνοι που ενδιαφέρονται για άμεσες εκλογές, είναι αυτοί που έχουν λόγο να αποτρέψουν τη νομοθέτηση κανόνων για τη θωράκιση της διαφάνειας και του δημόσιου συμφέροντος». Η ίδια τόνισε ότι «ο τόπος έχει σταθερή κυβέρνηση τετραετίας».
Συγκεκριμένα, η κ. Γεροβασίλη δήλωσε: «Η κυβέρνηση διαθέτει πρόσφατη και ισχυρή εντολή να ολοκληρώσει τη συμφωνία και να διαμορφώσει ένα σταθερό και ασφαλές πλαίσιο για την οικονομία και την κοινωνία.
»Οι μόνοι που ενδιαφέρονται για άμεσες εκλογές, είναι αυτοί που έχουν λόγο να αποτρέψουν τη νομοθέτηση κανόνων για τη θωράκιση της διαφάνειας και του δημόσιου συμφέροντος.
»Ο κος Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός και να μην ταυτίζει την πολιτική του με αυτά τα σχέδια.
»Πρόκειται για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που δεν το πιστεύει καλά καλά ούτε ο ίδιος.
»Ο τόπος έχει σταθερή κυβέρνηση τετραετίας.»

ΝΔ | Αίτημα της κοινωνίας οι εκλογές

Επαναφέρει το θέμα της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες η ΝΔ, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στην οικονομία, στο προσφυγικό αλλά και για τη στάση της απέναντι στη Δικαιοσύνη.
Ο εκπρόσωπος του κόμματος Γιώργος Κουμουτσάκος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τόνισε πως «η απόπειρα αποπροσανατολισμού του κ. Τσίπρα στη Βουλή απέτυχε» και πως ο ίδιος υπέστη ήττα. Σύμφωνα με τον κ. Κουμουτσάκο «το αίτημα για εκλογές είναι αίτημα της κοινωνίας και πράξη πολιτικής ευθύνης της ΝΔ, σκοπός μας είναι να σταματήσει η κατάρρευση της χώρας. Η Ελλάδα είναι ακυβέρνητη και αυτό πρέπει σήμερα να σταματήσει» τόνισε χαρακτηριστικά. 
Ο εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, αγνοώντας τότε τη δημοκρατική αρχή και λέγοντας πως η τότε κυβέρνηση θα πέσει στους δρόμους. 
«Εχει καμία σχέση η απόλυτη ανευθυνότητα εκείνων των λόγων με τη στάση της ΝΔ;» διερωτήθηκε ο κ. Κουμουτσάκος, τονίζοντας πως όταν καταρρέει το σπίτι δεν μπορείς να λες να καταρρεύσει στα χέρια των άλλων. «Ζητάμε εκλογές γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κυβερνήσει. Θέση μας σταθερή είναι ότι η χώρα είναι ακυβέρνητη που παράγει εικόνες τριτοκοσμικής χώρας» τόνισε, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το αν τελικά η ΝΔ θα καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης είπε πως η αντιπολίτευση κρίνει τα δεδομένα κάθε φορά. «Δείτε τι γίνεται στον Πειραιά, στο Ελληνικό, στην Ειδομένη. Δείτε την οικονομία και ποια είναι η προοπτική της. Η χώρα παράγει εικόνες τριτοκοσμικής χώρας. Η κατάσταση της Ελλάδας είναι τραγική. Αξιολογούμε τη θέση που θα πάρουμε. Αυτή είναι μια κυβέρνηση απόλυτα γαντζωμένη στην εξουσία. Είδατε τον υπουργό Αμυνας πως οδηγήθηκε στα όρια του αυτοεξεφτελισμού για να παραμείνει στη θέση του. Το καλό για τη χώρα είναι αυτή η κυβέρνηση να φύγει» είπε ο κ. Κουμουστάκος. 
Οσον αφορά τη χθεσινή παρουσίαση από τη ΝΔ συμφωνίας της ΕΡΤ με τον κ. Μαυρίκο, ο κ. Κουμουστάκος τόνισε πως το Μαξίμου είναι έκθετο καθώς, όπως είπε, «η διορισμένη διοίκηση από το Μαξίμου της ΕΡΤ υπέγραφε 4 μέρες πριν τη σύλληψη του σύμβαση με τον Μαυρίκο». 
Κληθείς να σχολιάσει τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή για τον Σταύρο Παπασταύρου, ο εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε πως «η δικαιοσύνη αποφαίνεται για ενόχους και αθώους και όχι ο κ. Τσίπρας». 
Επανέλαβε το αίτημα της ΝΔ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα εξετάσει τι συνέβη την περίοδο διακυβέρνησης Βαρουφάκη-Τσίπρα, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «ακατανόητες διαπραγματευτικές ενέργειες και παραλείψεις που οδήγησαν σε μνημόνιο και κατάρρευση της οικονομίας». 
Ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε πως η αρνητική απάντηση στην πρότασή της ΝΔ για εξεταστική επιτροπή αφήνει έκθετη την κυβέρνηση σε κυρίαρχα ερωτήματα του ελληνικού λαού όπως το ποιος σχεδίαζε κατάληψη του νομισματοκοπείου, το αν υπήρχε δεύτερο σχέδιο για δραχμή και το αν τελικά τα γνώριζε αυτά ο Πρωθυπουργός.
Οσον αφορά το αίτημα του κ. Τσίπρα για εξεταστική, ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε πως όταν κατατεθεί θα τη διαβάσουν και θα δουν πως θα κινηθούν. 
Οσον αφορά τις καταγγελίες του κ. Μητσοτάκη για σχέση ενός εκ των κατηγορουμένων για εκβιασμούς με τον κ. Τσίπρα, ο εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε πως η φράση «συνεργάτης σας» αφορούσε συνολικά κυβερνητικά στελέχη, επισημαίνοντας πως μεταξύ άλλων ο κατηγορούμενος ήταν ένας από τους συνεργάτες ιστοσελίδας που εκφράζει σταθερά θέσεις της κυβέρνησης και του κ. Τσίπρα. 
Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κ. Μπαλτάκο, ο εκπρόσωπος Τύπου τόνισε πως η ΝΔ απευθύνεται στο σύνολο όλων των Ελλήνων και καλύπτει όλον τον χώρο, από το κέντρο μέχρι τη δεξιά. «Θα καταβάλουν μεγάλο κόπο για κάτι που ήδη υπάρχει. Ας απευθυνθούν σε αυτό» τόνισε, διευκρινίζοντας πως μιλά για τη “Χρυσή Αυγή”. 
Τέλος κληθείς να σχολιάσει τα επεισόδια στον Πειραιά ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε πως το κράτος θα πρέπει να είναι “παρών”, κάτι που δεν συμβαίνει. 
«Ειναι βέβαιο ότι η πολιτεία πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της πλην της βίας. Πρέπει να ρυθμιστεί νομικά η σημερινή εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στη διαχείριση του προσφυγικού» ανέφερε.

Οι 5 λόγοι που οι γυναίκες αποφεύγουν το προφυλακτικόΑντίθετα με τις εσφαλμένες αντιλήψεις ορισμένων, δεν έχει μόνο ο άντρας ευθύνη για τη χρήση του προφυλακτικού στο σεξ. Η γυναίκα είναι εξίσου υπεύθυνη ώστε το σεξ να είναι ασφαλές, χωρίς να κινδυνεύει το ζευγάρι να βρεθεί αντιμέτωπο με μια απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη ή ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.
Στο πλαίσιο μιας νέας μελέτης που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Journal of Sex Research και στην οποία συμμετείχαν 25 σεξουαλικά ενεργές γυναίκες ηλικίας 18-24 ετών, μόλις 2 από τις γυναίκες δήλωσαν ότι είναι σημαντικό για εκείνες να χρησιμοποιούν συστηματικά προφυλακτικό στο σεξ.
Μάλιστα, ακόμη και αυτές οι δύο γυναίκες παραδέχτηκαν ότι δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό κάθε φορά που κάνουν σεξ!
bigstock Young Woman Pierces A Condom 101912267
Οι συμμετέχουσες αποκάλυψαν ποιοι είναι οι λόγοι που δεν παίρνουν συστηματικά προφυλάξεις στο σεξ. Όπως θα δείτε, πρόκειται για δικαιολογίες και επίμονους μύθους και όχι για επιστημονικά βάσιμες απόψεις…

1. Το σεξ είναι πιο απολαυστικό χωρίς προφυλακτικό

Μια εύκολη λύση για να αντισταθμιστεί η όποια απώλεια απόλαυσης στο σεξ λόγω του προφυλακτικού είναι η χρήση λιπαντικού. Το λιπαντικό βοηθά να αποφευχθούν ερεθισμοί και τριβές και να αντιμετωπιστεί η κολπική ξηρότητα. Άλλωστε, μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν περισσότερο το σεξ χάρη στο λιπαντικό. Παράλληλα, υπάρχουν προφυλακτικά ειδικά σχεδιασμένα για περισσότερη απόλαυση στο σεξ (π.χ. πιο λεπτά, με ραβδώσεις).

2. Το προφυλακτικό μπορεί να προκαλέσει ουρολοίμωξη

Δύο είναι οι βασικές αιτίες της ουρολοίμωξης στο σεξ: τα μικροτραύματα και ο ερεθισμός λόγω ανεπαρκούς λίπανσης ή η μόλυνση από βακτήρια. Καμία από αυτές τις δύο αιτίες δεν σχετίζεται με τη χρήση προφυλακτικού.

3. Το προφυλακτικό δεν είναι πάντα αποτελεσματικό

Σίγουρα είναι πιο ασφαλές από το σεξ χωρίς προστασία αλλά ούτως ή άλλως οι πιθανότητες να σπάσει, να φύγει κ.λπ. είναι ελάχιστες όταν χρησιμοποιείται σωστά και σε κάθε σεξουαλική επαφή.

4. Δεν χρειάζεται προφυλακτικό όταν η σχέση δεν είναι περιστασιακή

Μία ακόμη δικαιολογία που είπαν οι γυναίκες ήταν ότι δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό επειδή έχουν σταθερό ερωτικό σύντροφο. Ακόμη κι αν ένα ζευγάρι είναι πολύ καιρό μαζί και έχει κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για ΣΜΝ, το προφυλακτικό είναι απαραίτητο ως μέτρο αντισύλληψης.

5. Το προφυλακτικό δεν χρειάζεται στην περίοδο

Ορισμένες από τις γυναίκες ανέφεραν ότι παίρνουν προφυλάξεις μόνο τις γόνιμες ημέρες του κύκλου τους. Αν και λίγες, οι πιθανότητες εγκυμοσύνης στην περίοδο είναι υπαρκτές. Επίσης, συμπληρωματικά προς τη δικαιολογία νούμερο 4, το προφυλακτικό δεν είναι μόνο μέτρο αντισύλληψης αλλά και μέτρο προστασίας από τα περισσότερα ΣΜΝ.
Τέρμα οι δικαιολογίες λοιπόν!