Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρώτη ιστορικής σηµασίας συµφωνία Win-Win για τα πνευµατικά δικαιώµατα µεταξύ ΚΕΕΕ και «ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»


 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ     CHAMBER OF PROFESSIONALS      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                    AND HANDICRAFTS OF RODOPI
Καβείρων 12 - 69100 Κοµοτηνή, Τηλ. +302531022547, 34006, 81470 Fax: +302531025866 12, Kaviron Str. 69100 Komotini - GREECE Tel. +302531022547, 34006, 81470 Fax: +302531025866                              http:www.everodopi.gr                                        e - mail: info @ everodopi . gr         Κοµοτηνή, 26/06/2017

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρώτη ιστορικής σηµασίας συµφωνία Win-Win για τα πνευµατικά δικαιώµατα µεταξύ ΚΕΕΕ και «ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

Συµφωνία συνεργασίας win-win, που θα επιφέρει επιτέλους ηρεµία στον ταραγµένο χώρο των πνευµατικών δικαιωµάτων σύναψαν η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος και ο Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης «Αυτοδιαχείριση», σύµφωνα µε την οποία οι επιχειρήσεις-µέλη των Επιµελητηρίων, που είναι υπόχρεοι πληρωµής πνευµατικών δικαιωµάτων, θα καταβάλλουν λιγότερα χρήµατα, ενώ οι δικαιούχοι δηµιουργοί θα εισπράττουν περισσότερα από όσα όταν το χώρο καταδυνάστευε η ΑΕΠΙ. Οι αµοιβές καθορίζονται µε υποχρεωτική διαπραγµάτευση, γεγονός που κατέληξε σε ένα αµοιβολόγιο δίκαιο και κοινά αποδεκτό. Ενηµερωτικά, η «Αυτοδιαχείριση» συγκεντρώνει µεγάλο µέρος µε πλούσιο ρεπερτόριο των ενεργών Ελλήνων δηµιουργών, µουσικοσυνθετών-στιχουργών, καθώς και µουσική όλων των απαιτήσεων και µέχρι σήµερα δεν έχει προβεί σε καµία νοµική ενέργεια εναντίον των χρηστών, ενώ περιοριζόταν σε ένα προσιτό αµοιβολόγιο δηµοσιευµένο και σε µία ευγενική ενηµέρωση των χρηστών. Η συγκεκριµένη διαπραγµάτευση ισχύει για 1 χρόνο µε συνεκτίµηση και διόρθωσή της µόνο µε την αριθµητική αύξηση των µελών-δηµιουργών και του γενικού ρεπερτορίου της «Αυτοδιαχείρισης», αλλά και τη συνεκτίµηση του αριθµού των συµβολαίων µε τους χρήστες. Επίσης, η «Αυτοδιαχείριση» θα χορηγεί δωρεάν σε όλα τα µέλη των Επιµελητηρίων, που θα συµβληθούν µε τον Οργανισµό, κωδικό µε 12 θεµατικά µουσικά προγράµµατα, µε υπηρεσίες streaming 24 ώρες το 24ωρο, όλη την εβδοµάδα, το οποίο θα ανανεώνεται συνεχώς. Τα µέλη των Επιµελητηρίων πρέπει να είναι οικονοµικά ενήµερα στο Επιµελητήριο, που ανήκουν, τουλάχιστον για το τρέχον έτος. Τα Επιµελητήρια θα δίνουν ενηµερότητα και κωδικό τραπέζης της «Αυτοδιαχείρισης», όπου θα κατατίθενται τα χρήµατα του πνευµατικού προϊόντος, που θέλουν τα µέλη µας να αξιοποιήσουν για λογαριασµό τους. Επίσης, θα τους χορηγείται κωδικός έδρας µητροπολιτικού ή επαρχιακού ∆ήµου – χωριό, υπόλοιπη επικράτεια, ώστε να καταθέτουν τα αντίστοιχα ποσά της διαπραγµάτευσης. Η «Αυτοδιαχείριση» είναι υποχρεωµένη να αποστέλλει στα µέλη των Επιµελητηρίων παραστατικό είσπραξης, το οποίο θα αποτελεί και την άδεια αξιοποίησης του συγκεκριµένου πακέτου διαπραγµάτευσης.
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ     CHAMBER OF PROFESSIONALS      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                    AND HANDICRAFTS OF RODOPI
Καβείρων 12 - 69100 Κοµοτηνή, Τηλ. +302531022547, 34006, 81470 Fax: +302531025866 12, Kaviron Str. 69100 Komotini - GREECE Tel. +302531022547, 34006, 81470 Fax: +302531025866                              http:www.everodopi.gr                                        e - mail: info @ everodopi . gr          Κοµοτηνή, 26/06/2017


∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πρωτιά της Ελλάδας στη διασύνδεση του ΓΕΜΗ µε την e-justice pratform

 H Ελλάδα έκοψε το νήµα πρώτη στη διασύνδεση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) µε την ενιαία πλατφόρµα Εµπορικής ∆ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (e-justice), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες, που προσφέρει η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων µε µείωση του διοικητικού φόρτου και αύξηση της ασφάλειας του δικαίου. Η χώρα µας πρωτοστάτησε και έχει διασυνδεθεί ήδη ενεργά από τις 8 Ιουνίου παρέχοντας, µέσω της πλατφόρµας, πληροφορίες για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ µέχρι σήµερα έχουν διασυνδεθεί κι άλλα 14 κράτη-µέλη της ΕΕ.  Στη νέα αυτή πλατφόρµα ενιαίας και αδιαίρετης εµπορικής δηµοσιότητας, διασυνδέονται τα µητρώα επιχειρήσεων όλων των χωρών της ΕΕ και δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης βασικών πληροφοριών για τις εγγεγραµµένες εταιρείες σε κάθε χώρα-µέλος της ΕΕ.  Η αναζήτηση των στοιχείων µιας εταιρείας στο e-justice πραγµατοποιείται είτε µε την επωνυµία της εταιρείας, είτε µε τον αριθµό µητρώου εγγραφής της στο εµπορικό µητρώο της χώρας προέλευσης (για την Ελλάδα, ο 12ψήφιος αριθµός ΓΕΜΗ) συνοδευόµενο από το πρόθεµα της χώρας (EL GEMI για τις ελληνικές επιχειρήσεις).  Ο διαθέσιµος σύνδεσµος για την αναζήτηση των πληροφοριών αναφορικά µε την εµπορική δηµοσιότητα είναι:  https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου