Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: « Xoρήγηση Βραχυχρόνιων Αδειών υπαιθρίου εμπορίου »

                                                                                                                                    Κομοτηνή Τρίτη, 13. Ιουνίου 2017
                                                                                                                                  Αριθμός πρωτ. 18024   
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
Προς

Μ.Μ.Ε.

Ενταύθα
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
               ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
                        691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Κούτρας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531022966

                                                              

                                                                              
                                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: « Xoρήγηση Βραχυχρόνιων Αδειών υπαιθρίου εμπορίου ».


Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 29 του ν.4264/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 53 του ν.4403/2016, και την αρίθμ. 199/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα διατεθούν σε αδειούχους υπαιθρίου, πλανοδίου ή στασίμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, τέσσερις(4) άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων.  Η διάρκεια ισχύος θα είναι μέχρι τέσσερις(4) μήνες κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από 14 - 06 - 2016 ημέρα Τετάρτη έως 21 - 06 - 2016 ημέρα Τετάρτη.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περεταίρω διευκρίνηση.     


                                                                                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                Δ.Τ.Ο.Α.
                                                                                                          ΕΜΡΕ ΑΧΜΕΤ


                                                                     Ακριβές αντίγραφο                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου