Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΡΕ ΑΧΜΕΤ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Αλλαγή ηµέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου   Έχοντας υπόψιν: 1.  Τις διατάξεις του άρθρου  3 παρ. 1 του Ν. 4264/2014 και του Κανονισµού  Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του ∆ήµου Κοµοτηνής, κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία Λαϊκών Αγορών, κατά τις επίσηµες εθνικές ή τοπικές αργίες. 2. To  γεγονός  ότι η προσεχής  Τρίτη (ηµέρα  λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου) είναι ηµέρα επίσηµης  αργίας (∆εκαπενταύγουστος).

Γνωστοποιείται ότι η Λαϊκή Αγορά της Τοπικής Κοινότητας  Αιγείρου µεταφέρεται και θα πραγµατοποιηθεί  την ∆ευτέρα 14 Αυγούστου 2017.  

        Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


           ΕΜΡΕ ΑΧΜΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου