Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


                              
                                                                                 ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
                                                                                               
                                                                                                ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
                                                                                                ΕΠΙΔΟΤΕΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κομοτηνή  22 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                            Αριθ. Πρωτ.: 33088
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                               
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                            ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Βιζυηνού 1
              69100 Κομοτηνή                                                                  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Ραχμανίδου
Τηλ.: 25310-22824
FAX: 2531 0 27777                                                                    
                            
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

            Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

-   Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων
                            
1.      Εκδοση ή μη ψηφίσματος για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων κατόπιν πρότασης του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής.
2.      Ανανέωση ή μη συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος "Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής".
3.      Αποδοχή ή μη της τροποποίησης της πράξης: "Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020.
4.      Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης "Παροχή υπηρεσίας ενός πλήρους γεύματος για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Κομοτηνής" στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής με ΟΠΣ5000571".
5.      Έγκριση  ή μη παράτασης συμβάσεων της Πράξης  "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016- ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ" του Ε.Π. "Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους-ΤΕΒΑ".
6.      ΄Εγκριση ή μη σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
7.      Έγκριση ή μη τοποθέτησης προσωρινών και λυόμενων κατασκευών χριστουγεννιάτικου στολισμού εντός του άλσους Αγ.Παρασκευής και επί της Πλατείας Ειρήνης.
8.      Καταβολή ή μη αποζημίωσης από τον Δήμο για λογαριασμό τρίτων προς εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κομοτηνής στην προέκταση της οδού Κότυος μεταξύ των Ο.Τ. 382 - 384 - 385 μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης (υπ΄αριθ. 211/2018 ΑΟΕ).
9.      Εγκριση ή μη της αριθμ. 141/2018 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης αναφορικά με την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.
10.  Έγκριση  ή μη της αριθμ. 3/2018 Απόφασης της Επιτροπής Χορήγησης Υποτροφιών του Δήμου Κομοτηνής.
11.  Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για την εκτέλεση των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους(ΤΕΒΑ/FEAD)
12.  Συγκρότηση τριμελών γνωμοδοτικών οργάνων για την εκτέλεση των συμβάσεων(παραλαβή υλικών και γενικών εργασιών) για το έτος 2019.
13.  Ορισμός 2 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
14.  Ορισμός νέου μέλους στη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω παραίτησης τακτικού μέλους.
15.  Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄τριμήνου 2018 (υπ΄αριθμ. 212/2018 ΑΟΕ).
16.  Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν σε επιβολή εισφορών σε γη και χρήμα καθώς και παραβάσεις ΚΟΚ.
17.  Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ.
18.  Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ.
19.  ΄Εγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου Κομοτηνής για υπηρεσιακούς λόγους.
20.  ΄Εγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης του Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.
21.  Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Συντηρήσεις Διδακτηρίων 2018".
22.  Έγκριση ή μη 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2017".
23.  Έγκριση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: "Συντηρήσεις-Διαμορφώσεις Εσωτερικής Οδοποιίας Πόλης Κομοτηνής 2017".
24.  Έγκριση  ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ".
25.  ΄Εγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
26.  ΄Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών  εργασιών του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
27.  ΄Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
28.  ΄Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών των εργασιών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής.

                                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                         ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ        

 1. Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010.
 2. Δημοτικούς Συμβούλους
 3. Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων  
 4. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής
 5. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Θρυλορίου
 6. κ.Ιωάννη Τζατζανά, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής, για το 1ο θέμα,
 7. κ. Κων/νο Κρόκο, για το 8ο θέμα,
 8. Βασιλική Παπαϊωάννου, Γενική Γραμματέα Δήμου,
 9. Γραφείο Δικηγόρων,
 10. Κων/νιά Σκαπαριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 
 11. Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου,
 12. Αθανάσιο Βίβογλου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 13. Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
14.    Φωτεινή Αντωνιάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας,
 1. Ζωή Πολίτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών,
 2. Αδαμάντιο Ευτυχιάκο, Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
 3. Νικόλαο Στεργιάδη, Προϊστάμενο του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
 4. Δημήτριο Μπακαλίδη, Υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Μεταφορών και Εγκαταστάσεων,
 5. Τηλέμαχο Κιλιγκαρίδη, Υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας,
με την παράκληση να παραστούν σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.3852/2010 και του κανονισμού εργασιών του Δ.Σ.: α)για τήρηση των πρακτικών της εν λόγω συνεδριάσεως και γενικά για κάθε ενέργεια αρμοδιότητας του Δ.Σ. β)για παροχή νομικών συμβουλών, γ)για παροχή πληροφοριών σχετικών με τα θέματα που θα συζητηθούν, δ)μέριμνα για την καθαριότητα, τη θέρμανση του χώρου και τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ε)για νομότυπη επίδοση της παρούσας στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του Δ.Σ. κ.λ.π. ενέργειες νομότυπη επίδοση της παρούσας στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του Δ.Σ. κ.λ.π. ενέργειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου