Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


 


                             
                                                                                 ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
                                                                                               
                                                                                                ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
                                                                                                ΕΠΙΔΟΤΕΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κομοτηνή,  20 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: 5318
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                                  
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                               ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Βιζυηνού 1
              69100 Κομοτηνή                                                                    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β.Ραχμανίδου
Τηλ.: 25310-22824
FAX: 2531 0 27777                                                                       
                            
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 25 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων.

- Υποβολή προς ενημέρωση ετήσιου απολογισμού έτους 2018 και προγραμματισμού έτους 2019 της ΔΙΑΑΜΑΘ, σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν.4555/2018.
1.      Έγκριση ή μη επιχορήγησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.
2.      Παράταση ή μη της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού γηπέδου τένις στο Σύλλογο Αδιορίστων Επιστημόνων Φυσικής Αγωγής Νομού Ροδόπης.
3.      Χορήγηση ή μη συναίνεσης για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο επί του πεζοδρόμου Βενιζέλου έμπροσθεν οικοδομής ιδιοκτησίας του Δήμου Κομοτηνής.
4.      Παραχώρηση ή μη της χρήσης αίθουσας στον προαύλιο χώρο του πρώην Γυμνασίου Θηλέων, επί της οδού Χατζηκωνσταντή Ζωίδη αρ. 14, στο σύλλογο "ΓΛΥΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ" για τις ανάγκες στέγασής του.
5.      Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 για 2η φορά (υπ΄αριθ. 20/2019 Α.Ο.Ε.).
6.      Έγκριση ή μη των όρων του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Κομοτηνής, την Δημοτική  Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής, την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής και το Κέντρο Μέριμνας και Αληλλεγγύης Δήμου Κομοτηνής για την υλοποίηση του έργου "Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών συλλόγων του Δήμου Κομοτηνής και των δράσεών τους".
7.      Υλοποίηση ή μη συνοδευτικών μέτρων της πράξης "Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019" ΚΣ ΠΕ Ροδόπης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΕ) του ΤΕΒΑ.
8.      ΄Εγκριση ή μη αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και του Δήμου Μέσα Γειτονιάς Κύπρου.
9.      Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας  για το 2019.
10.  Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας με τετράμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στη Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής.
11.  Συμπλήρωση των όρων της αριθμ.468/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Έγκριση πρόσληψης 2 υποψηφίων δικηγόρων, για την πραγματοποίηση της πρακτικής της άσκησης στη Νομική Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής.
12.  Έγκριση ή μη υπογραφής και προσθήκης σχεδίου Παραρτήματος στην από 1-7-2013 Σύμβαση μεταξύ Δήμου Κομοτηνής και της Εταιρείας Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών Α.Ε. για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)".
13.  Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου προς τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών υποθέσεων - Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την παραχώρηση έκτασης προς χρήση αθλητικής εγκατάστασης στον οικισμό του Κάλχα του Δήμου Κομοτηνής.
14.  Αναμόρφωση στοχοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/5-7-2018 (υπ΄αριθ. 22/2019 Α.Ο.Ε.).
15.  Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄τριμήνου 2018 (υπ΄αριθ. 21/2019 Α.Ο.Ε.).
16.  Εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 10.000,00€ στον Κ.Α.00.6443.01 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019, με τίτλο: "Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών".
17.  Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Φ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ του Δήμου Κομοτηνής οικ. έτους 2019 για 1η φορά.
18.  Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Ν.Πίσσα του Δήμου Κομοτηνής οικ. έτους 2019 για 1η φορά.
19.  ΄Εγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 21/2019 Απόφασης Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. περί μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής για 1η φορά.
20.  ΄Εγκριση ή μη της υπ΄αριθ.6/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΚΕΠΠΑΚ περί μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής για 2η φορά.
21.  Έγκριση ή μη του υπ' αριθ. 1/2019 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών.
22.  Έγκριση ή μη δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης & ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης του Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.
23.  Έγκριση ή μη δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης προσωπικού του Δήμου Κομοτηνής για υπηρεσιακούς λόγους.
24.  Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν Τέλη Λαϊκής Αγοράς, Τέλη Καθαριότητας-Φωτισμού, Εξαγορά Οικογενειακού Τάφου και Μίσθωμα Δημοτικού Ακινήτου.
25.  Διαγραφή ή μη & επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν Παραβάσεις ΚΟΚ.
26.  Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
27.  Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.- Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής και της Παροχής Γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2020 και 2021.
28.  Διατήρηση ή μη κενωθεισών θέσεων περιπτέρου και χωροθέτησή τους (28/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ),προσδιορισμός κατόπιν δημόσιας κλήρωσης του 30% των καθοριζόμενων θέσεων, οι οποίες θα παραχωρηθούν σε ειδικές κατηγορίες και παραχώρηση των θέσεων για 10 έτη.
29.  Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
30.  Συγκρότηση ή μη Επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων-Ορισμός εκπροσώπου.
31.  Επεκτάσεις δικτύου Δ.Ε.Η. στην Κομοτηνή και σε οικισμούς της και παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Η.σε περιοχές ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.
32.  ΄Εγκριση χωροθέτησης ημιυπόγειων κάδων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κομοτηνής.
33.  Σύσταση Επιτροπής  Παραλαβής του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2015".
34.  Σύσταση Επιτροπής  Παραλαβής του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017".
35.  Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΕΤΟΣ 2018".
36.  Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ".
37.  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών των εργασιών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής.
38.  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας με τίτλο "Παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε." μηνός Δεκεμβρίου.
39.  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών της εργασίας με τίτλο "Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2018-2019".
40.  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασίας με τίτλο "Τέλη χρήσης συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω καρτών SIM για τη λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού των οχημάτων του Δήμου".
41.  Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
42.  Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
43.  Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ".
44.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ".
45.  Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017".
46.  Έγκριση ή μη 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017".
47.  Αλλαγή ή μη ονόματος σε τίτλο οικογενειακού τάφου.
48.  Έγκριση ή μη ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και της Κ/ξιας Σίδερης Α. - Μεταλλίδης Δ. (υπ΄αριθ. 9/2019 Α.Ο.Ε.).
49.  ΄Εγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, του ξενώνα δομής γυναικών Κομοτηνής και των Νομικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020 και 2021.
50.  ΄Εγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων  Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΚΕ.ΜΕ.Α., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. και των σχολικών επιτροπών  Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020 και 2021.

                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                             ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

                   

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ        
 1. Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010.
 2. Δημοτικούς Συμβούλους
 3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής
 4. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Θρυλορίου
 5. Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων  
 6. Βασιλική Παπαϊωάννου, Γενική Γραμματέα Δήμου,
 7. Γραφείο Δικηγόρων,
 8. Κων/νιά Σκαπαριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 
 9. Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου,
 10. προς τη ΔΙΑΑΜΑΘ  όπως νόμιμα εκπροσωπείται με την παράκληση να προσέλθει εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας προς ενημέρωση του σώματος,
 11. κ. Ελλάδα Ηρακλέους, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων 11ου Δημοτικού Σχολείου, για το 1ο θέμα,
 12. κ. Αντώνιο Κουτσούμπα, για το 2ο θέμα,
 13. κ. Κυριακή Συνοδινού, Πρόεδρο του Συλλόγου Αδιόριστων Επιστημόνων Φυσικής Αγωγής Νομού Ροδόπης, για το 3ο θέμα,
 14. κ. Σοφία Φαναρά, Πρόεδρο του Συλλόγου Διαβητικών Ν.Ροδόπης "Γλυκός Κόσμος", για το 4ο θέμα,
 15. Αθανάσιο Βίβογλου, Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 16. Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 17. Κλεοπάτρα Θεολόγου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
 18. Μαργαρίτη Σινάδο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,
 19. Νικόλαο Στεργιάδη, Προϊστάμενο Τμήματος Καθαριότητας Αποκομιδής και Ανακύκλωσης,
 20. Ανέστη Ελευθερίου, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων,
 21. Στέλλα Καϊκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Πρασίνου,
 22. Αδαμάντιο Ευτυχιάκο, Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
 23. Ζωή Πολίτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών,
 24. Τηλέμαχο Κιλιγκαρίδη, Υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, με τη παράκληση να παραστούν σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 2 του κανονισμού εργασιών του Δ.Σ.: α)για τήρηση των πρακτικών της εν λόγω συνεδριάσεως και γενικά για κάθε ενέργεια αρμοδιότητας του Δ. Σ., β)για παροχή νομικών συμβουλών, γ)για παροχή πληροφοριών σχετικών με τα θέματα που θα συζητηθούν, δ)μέριμνα για την καθαριότητα, τη θέρμανση του χώρου και τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ε) για νομότυπη επίδοση της παρούσας στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του Δ.Σ. κ.λ.π. ενέργειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου