Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΔΟΤΕΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ


                              
                                                                                 ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
                                                                                               
                                                                                                ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
                                                                                                ΕΠΙΔΟΤΕΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Κομοτηνή,  12 Απριλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                     Αριθ. Πρωτ.: 10550
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                                    
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                 ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Βιζυηνού 1
              69100 Κομοτηνή                                                                       
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β.Ραχμανίδου
Τηλ.: 25310-22824
FAX: 2531 0 27777                                                                         
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
-         
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 18 Απριλίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


-        Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

1.    Καθορισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τάφου.
2.    Αποδοχή ή μη μεταφοράς του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι (προσωπικού-υλικοτεχνικού εξοπλισμού-ταμειακών διαθεσίμων) από το ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής στον Δήμο Κομοτηνής.
3.    Έγκριση ή μη  σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε.) με τίτλο: "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κομοτηνής στο πλαίσιο εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία - Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής τους".
4.    Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Μαθητεία ΙΕΚ) κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020.
5.    Υποβολή προς έγκριση ή μη απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2018 του κληροδοτήματος Ν. Πίσσα.
6.    Υποβολή προς έγκριση ή μη απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2018 του κληροδοτήματος Φ. Πολυζόποουλου.
7.    Τροποποίηση ή μη  Τεχνικού Προγράμματος 2019.
8.    Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 466/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την αριθμ. 52/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το χρόνο παράτασης της μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Γ.Μαμέλη 1 για τη στέγαση και λειτουργία του 1ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής
9.    Τροποποίηση ή μη της υπ΄αριθμ.54/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά την ορθή αποτύπωση του χρηματικού υπολοίπου οικονομικού έτους 2018 στην 1η αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Ν.Πίσσα του Δήμου Κομοτηνής οικ. Έτους 2019.
10.                        Έγκριση ή μη πραγματοποίησης δαπάνης έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.
11.     Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: "ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ".
12.     Έγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ".
13.     Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασίας με τίτλο: "Παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. μηνός Φεβρουαρίου".
14.     Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών εργασιών του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                             ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

                   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 1. Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010.
 2. Δημοτικούς Συμβούλους
 3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής
 4. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Θρυλορίου
 5. Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων 
 6. κ.Ανθούλα Σεραφείδου, για το 1ο θέμα,
 7. Βασιλική Παπαϊωάννου, Γενική Γραμματέα Δήμου,
 8. Γραφείο Δικηγόρων,
 9. Κων/νιά Σκαπαριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 
 10. Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου,
 11. Αθανάσιο Βίβογλου, Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 12. Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 13. Ελευθέριο Ανέστη, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης &  Συντήρησης Οχημάτων,
 14. Αδαμάντιο Ευτυχιάκο, Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
 15. Μπακαλίδη Δημήτριο, Υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Μεταφορών, Εγκαταστάσεων
 16. Γεώργιο Τσαρουχάκη, Υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, με τη παράκληση να παραστούν σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 2 του κανονισμού εργασιών του Δ.Σ.: α)για τήρηση των πρακτικών της εν λόγω συνεδριάσεως και γενικά για κάθε ενέργεια αρμοδιότητας του Δ. Σ., β)για παροχή νομικών συμβουλών, γ)για παροχή πληροφοριών σχετικών με τα θέματα που θα συζητηθούν, δ)μέριμνα για την καθαριότητα, τη θέρμανση του χώρου και τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ε) για νομότυπη επίδοση της παρούσας στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του Δ.Σ. κ.λ.π. ενέργειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου