Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ


 


                             
                                                                                 ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
                                                                                               
                                                                                                ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
                                                                                                ΕΠΙΔΟΤΕΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κομοτηνή  20 Ιουνίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                            Αριθ. Πρωτ.: 16646
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                               
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                            ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Βιζυηνού 1
              69100 Κομοτηνή                                                                  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β.Ραχμανίδου
Τηλ.: 25310-22824
FAX: 2531 0 27777                                                   
                            
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

            Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 24 Ιουνίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


1.      Υποβολή ή μη πρότασης για ίδρυση Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου υπό την εποπτεία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
2.      Χορήγηση ή μη συναίνεσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την ένταξη πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των πανεπιστημιακών κτιρίων επί της οδού Π.Τσαλδάρη (Παλιά Νομική).
3.      Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, για 5η φορά (υπ΄αριθ. 125/2019 ΑΟΕ).
4.      ΄Εγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 77/2019 Απόφασης Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. περί μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, για 3η φορά.
5.      Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 101/2019 απόφασης του Δ.Σ. λόγω της αλλαγής σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κομοτηνής και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε. για την υποβολή συνολικής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με τίτλο: ΔΡΑΣΗ: 14.6i.26.2-4.2 Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
6.      ΄Εγκριση ή μη αιτήματος Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ΑΜΘ για την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης προκειμένου να διενεργηθεί το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών με τον νέο Ν.4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α).
7.      ΄Εγκριση ή μη δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης προσωπικού του Δήμου Κομοτηνής για υπηρεσιακούς λόγους.
8.      ΄Εγκριση ή μη πρακτικού ειδικής επιτροπής καταστροφής, εκποίησης και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου.
9.      Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών) του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018".
10.  ΄Εγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ  (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών) του έργου: "Ολοκλήρωση εργασιών αξιοποίησης - Ανακαίνισης κτιρίου Νέστορος Τσανακλή".
11.  Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΕΤΟΣ 2018".
12.  Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017".
13.  Έγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018".

                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                             ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

                   

           
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    
 1. Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.6 του Ν. 3852/2010.
 2. Δημοτικούς Συμβούλους
 3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής
 4. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Θρυλορίου
 5. Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων  
 6. Δημοτικούς Υπαλλήλους :
 7. Γραφείο Δικηγόρων,
 8. Κων/νιά Σκαπαριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 
 9. Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου,
 10. Αθανάσιο Βίβογλου, Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 11. Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 12. Αδαμάντιο Ευτυχιάκο, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
 13. Μπακαλίδη Δημήτριο, Υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Μεταφορών, Εγκαταστάσεων
 14. Γεώργιο Τσαρουχάκη, Υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, με τη παράκληση να παραστούν σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 2 του κανονισμού εργασιών του Δ.Σ.: α)για τήρηση των πρακτικών της εν λόγω συνεδριάσεως και γενικά για κάθε ενέργεια αρμοδιότητας του Δ. Σ., β)για παροχή νομικών συμβουλών, γ)για παροχή πληροφοριών σχετικών με τα θέματα που θα συζητηθούν, δ)μέριμνα για την καθαριότητα, τη θέρμανση του χώρου και τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ε) για νομότυπη επίδοση της παρούσας στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του Δ.Σ. κ.λ.π. ενέργειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου